Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Công tác Đảng
Hướng dẫn tuyên truyền 80 năm ra đời "Đề cương văn hóa Việt Nam"

Hướng dẫn tuyên truyền 80 năm ra đời "Đề cương văn hóa Việt Nam"

Ngày 8 tháng 2 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ra công văn số 57/HDBTGTU về Hướng dẫn tuyên truyền 80 năm ra đời "Đề cương văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)

Xem thêm
Đại hội điểm Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp!

Đại hội điểm Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp!

Thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, sáng ngày 10/6/2022, Chi bộ khoa Khoa học cơ bản (KHCB) đã tổ chức trọng thể Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Chi bộ khoa KHCB là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm để tiến tới đại hội tại các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường Đại học Nông Lâm.

Xem thêm
Quan điểm của Hồ Chí Minh về giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích cách mạng và lợi ích cá nhân

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích cách mạng và lợi ích cá nhân

Trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích cách mạng và lợi ích cá nhân. Điều này, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với cách mạng nước ta, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Xem thêm
Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm của cán bộ viên chức và thanh niên trong thi đua yêu nước.

Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm của cán bộ viên chức và thanh niên trong thi đua yêu nước.

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quốc. Ðể triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân. Ngày 11-6 hằng năm đã trở thành Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.

Xem thêm
Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam." Khoa KHCB trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Xem thêm
Bầu cử đại biểu Quốc hội  và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 - ngày hội của toàn dân

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 - ngày hội của toàn dân

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc;

Xem thêm