Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU

Cơ cấu tổ chức Khoa KHCB

18/12/2014 20:39 - Xem: 1059

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

 

           

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. Trưởng khoa

TS. Lèng Thị Lan 

Email: lengthilan@tuaf.edu.vn

Điện thoại: Cơ quan: 02803.654.817; Di động: 0989.142.696

2. Phó Trưởng khoa

1) TS. Lành Thị Ngọc  

Email: lanhthingoc@tuaf.edu.vn

Điện thoại: Cơ quan: 02803.654.817; Di động: 0965.170.711

             2) TS. Dương Thị Kim Huệ

Email: duongthikimhue@tuaf.edu.vn

Điện thoại: Cơ quan: 02803.654.817; Di động: 0984.716.899

 


CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Khoa học tự nhiên

TS. Vũ Thị Thu Lê - Trưởng bộ môn

Email: vuthithule@tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0979.220.483

ThS. Mai Thị Ngọc Hà - Phó Trường bộ môn

Email: Maithingocha@tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0962.586.083

2. Bộ môn Khoa học xã hội

ThS. Nguyễn Thị Huyền - Phó Trưởng bộ môn

Email: nguyenthihuyen@tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0984.716.899


CÁC TRỢ LÝ CHO BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. ThS. Mai Thị Ngọc Hà - Trợ lý Quản lý khoa học

Email: maithingocha@tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0962.586.083

2. ThS. Bùi Linh Phượng - Trợ lý Giáo vụ

Email: builinhphuong@tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0989.896.568

3. ThS. Nguyễn Thị Thủy - Trợ lý Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Email: nguyenthithuy@tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0977.008.553

4. ThS. Phạm Tùng Hương - Trợ lý Thông tin

Điện thoại: 0988.053.890

Email: phamtunghuong@tuaf.edu.vn

6. CN. Ngô Thị Thùy Lương  - Văn phòng khoa

Điện thoại: 0987.609.297

Email: ngothithuyluong@tuaf.edu.vn

Đăng tin: Tùng Hương, Khoa KHCB