Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Bộ môn Khoa học tự nhiên

Danh sách Giảng viên Bộ môn Khoa học tự nhiên

31/03/2023 00:00 - Xem: 1100

 

STT

Họ và tên

Vị trí

Tổ

SĐT

Email

Ghi chú

1

TS. Vũ Thị Thu Lê

Trưởng BM,

GVC

Hóa

0979.220.483

vuthithule@tuaf.edu.vn

 

2

TS. Lành Thị Ngọc

Phó trưởng Khoa, GV

Hóa

0916.642.222

lanhthingoc@tuaf.edu.vn

 

3

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

Hóa

0977.026.331

nguyenthihoa@tuaf.edu.vn

 

4

ThS. Trần Thị Thùy Dương

Giảng viên

Hóa

0986.240.866

tranthithuyduong@tuaf.edu.vn

Xin nghỉ có thời hạn

5

ThS. Nguyễn Thị Mai

Giảng viên

Hóa

0964.070.182

nguyenthimai@tuaf.edu.vn

NCS

6

TS. Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên, Trợ lý Khảo thí

Hóa

0977.008.553

nguyenthithuy@tuaf.edu.vn

7

TS. Đào Việt Hùng

GĐ TT TS & TT, GVC, kiêm nghiệm

Hóa

0986.454.999

daoviethung@tuaf.edu.vn

 

8

ThS. Mai Hoàng Đạt

Giảng viên

Sinh

0962.607.333

maihoangdat@tuaf.edu.vn

Xin nghỉ có thời hạn

9

TS. Phạm Thanh Huế

Giảng viên

Sinh

0973.738.187

phamthanhhue@tuaf.edu.vn

 

10

ThS. Phạm Thị Thanh Vân

Giảng viên

Sinh

0385.111.297

phamthithanhvan@tuaf.edu.vn

 

11

PGS.TS. Nguyễn Thị Dung

GVCC, thỉnh giảng

Toán

0912 050764

nguyenthidung@tuaf.edu.vn

 

12

ThS. Mai Thị Ngọc An

GVC, kiêm nhiệm

Toán

0972.681.973

maithingocan@tuaf.edu.vn

 

13

ThS. Mai Thị Ngọc Hà

Phó BM,Trợ lý QLKH, GVC

Toán

0962.586.083

maithingocha@tuaf.edu.vn

NCS

14

TS. Phạm Thanh Hiếu

GVC

Toán

0988.735.696

phamthanhhieu@tuaf.edu.vn

 

15

ThS. Vi Diệu Minh

Giảng viên

Toán

0912.804.929

vidieuminh@tuaf.edu.vn

 

16

ThS.Bùi Linh Phượng

Trợ lý Giáo vụ, GV

Toán

0989.896.568

builinhphuong@tuaf.edu.vn

 

17

ThS. Vũ Thị Thu Loan

GVC

Toán

0913.027.849

vuthithuloan@tuaf.edu.vn

 

18

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên/ CTCĐ

0979 945 082

nguyenthithuhang@tuaf.edu.vn

 

19

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên

Sinh

0916.932.698

nguyenthithuhuong@tuaf.edu.vn

 

20

ThS. Nguyễn Thị Mai

Giảng viên

Sinh

0979.140.462

Nguyenthimai87@tuaf.edu.vn

NCS nước ngoài

21

TS. Nông Thị Phương Nhung

Giảng viên

Sinh

0968.193.698

nongthiphuongnhung@tuaf.edu.vn

NC ở nước ngoài

22

TS. Nguyễn Văn Quân

Giảng viên

Sinh

0934.663.112

nguyenquan26@gmail.com

NC ở nước ngoài

23

TS. Nguyễn Văn Tuân

Giảng viên

Sinh

 

tuannvbio2000@yahoo.com

NC ở nước ngoài

24

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Toán

0964.568.123

nguyenthihongnhung@tuaf.edu.vn

Xin nghỉ có thời hạn

 

 

Tập thể Giảng viên Bộ môn Khoa học tự nhiên